600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

TRANSFORMACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES SCP?

Publicat el 13 de novembre de 2015

A partir del dia 1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil passaran a ser contribuents de l’Impost de Societats. És a dir, que tindran les mateixes obligacions comptables i tributàries que una Societat Mercantil (SL, SA).

En primer lloc cal tenir en compte que jurídicament una SCP, o Societat Civil, és una agrupació d’autònoms per tal de dur a terme una activitat econòmica en comú. Els socis responen solidàriament dels deutes i obligacions de l’entitat i tributen en atribució de rendes. És a dir, els rendiments obtinguts pels socis es declaren individualment per cadascun d’ells al seu IRPF, en proporció a la seva participació en la societat.

El canvi de règim fiscal és només aplicable a determinades societats: les que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil.

Així doncs, cal veure en quins casos es considera que la Societat Civil adquireix personalitat jurídica des del punt de vista de l’Impost de Societats i què s’ha d’entendre per objecte mercantil. Això ha resultat aclarit a la consulta de la DGT V2727/15.

Respecte al primer punt, s’entendrà que són aquelles entitats que han estat constituïdes en escriptura pública o en document privat, si aquest ha estat aportat davant de l’Administració Tributària a efectes de que se li assigni un número d’identificació fiscal.

I pel que fa a l’altre punt, s’entendrà que tenen objecte mercantil aquelles entitats que realitzin una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis pel mercat en un sector no exclòs de l’àmbit mercantil, per exemple: bars, restaurants, perruqueries, comerços, etc.

Queden doncs excloses d’aquesta modificació aquelles SCP que es dediquin a activitats professionals (com ara arquitectes, advocats, metges, etc.), agrícoles, ramaderes, forestals o mineres.

Així, responent a la pregunta plantejada, si es tracta d’una SCP amb personalitat jurídica i activitat mercantil, seria adient aprofitar els avantatges fiscals que reconeix la Llei durant els 6 primers mesos de l’exercici 2016 i adoptar un acord de dissolució amb liquidació o de transformació en Societat Mercantil de Capital, normalment en Societat Limitada, de manera que els socis veurien limitada la seva responsabilitat, deixant de ser universal com fins ara.  Si aquesta dissolució o transformació es fa dins d’aquests 6 mesos, no es pagarà l’ITPAJD  en concepte operacions societàries, i ni es pagarà l’IIVTNU (plusvàlua municipal) amb ocasió a l’adjudicació als socis dels immobles de naturalesa dels que sigui titular la societat, fet que pot suposar un estalvi molt important.

Posar de relleu també, que si el procés d’extinció de la SCP es porta a terme dintre d’aquest període de 6 mesos, continuaria aplicant-se el règim d’atribució de rentes, sense que la SCP arribi a adquirir la condició de contribuent de l’Impost de Societats. En cas contrari, és a dir, si en el termini de 6 mesos no s’ha dissolt o transformat la SCP, aquesta podrà continuar l’activitat, però tributarà per l’Impost de Societats des de 1/01/2016, fet que l’obligarà a dur una comptabilitat com si és tractés d’una SL o SA, sense els beneficis d’exclusió de responsabilitat dels socis.

 

VERÒNICA CUEVAS

Advocada