600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

LA SEPARACIÓ I EL DIVORCI. QUINES SÓN LES DIFERÈNCIES?

Publicat el 3 de gener de 2014

REGULACIÓ LEGAL

Regulació legal de la separació i el divorci, i l’extinció de les parelles de fet

JUTJAT COMPETENT

En el procediment de separació o divorci de mutu acord, serà competent el Jutjat de l’últim domicili conjugal comú, o el del domicili de qualsevol dels sol•licitants.

LA SEPARACIÓ JUDICIAL DEL MATRIMONI

Es podrà sol·licitar la separació judicial a petició d’ambdós cònjuges o d’un de sol, qualsevol que hagi sigut la forma de celebració del matrimoni, un cop hagin transcorregut tres mesos des de la data del casament.

En les separacions de comú acord, a la demanda de separació s’hi annexarà un Conveni Regulador on es fixaran les mesures pactades en relació als següents punts, com a mínim:

1.    La cura dels fills sotmesos a la pàtria potestat dels pares, establint-se el seu exercici de forma compartida o exclusiva, i el règim de comunicacions i estades amb el progenitor no custodi. A Catalunya, cal presentar un Pla de Parentalitat que ho regularà més específicament.

2.    Atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar domèstic.

3.    La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les bases d’actualització de la pensió.

4.    La liquidació, quan sigui necessari, del règim econòmic del matrimoni.

5.    Pensions d’aliments i/o compensatòries entre els cònjuges.

La separació, a diferència del divorci, no dissol el matrimoni, sinó que és una suspensió temporal de la vida marital.

La reconciliació posa fi al procediment de separació i deixa sense efectes la Sentència que s’hagués pogut dictar.

Un cop separats judicialment, i en qualsevol moment, qualsevol dels conjugues pot demanar el divorci.

EL DIVORCI EXPRESS

Actualment, la llei permet que qualsevol dels cònjuges per separat o ambdós conjuntament, un cop transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni, puguin sol•licitar la dissolució del vincle matrimonial per divorci, tan si ja estan separats, com si no.

A la demanda de dissolució matrimonial per divorci, caldrà acompanyar un Conveni Regulador on es fixaran les mesures pactades en relació als següents punts, com a mínim:

1.    La cura dels fills sotmesos a la pàtria potestat dels pares, establint-se el seu exercici de forma compartida o exclusiva, i el règim de comunicacions i estades amb el progenitor no custodi. A Catalunya, cal presentar un Pla de Parentalitat que ho regularà més específicament.

2.    Atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar domèstic.

3.    La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les bases d’actualització de la pensió.

4.    La liquidació, quan sigui necessari, del règim econòmic del matrimoni.

5.    Pensions compensatòries entre els cònjuges.

El Conveni regulador, perquè tingui eficàcia jurídica, requereix que sigui aprovat judicialment en Sentència, possibilitant-ne d’aquesta forma la seva executivitat. Si no és aprovat judicialment, serà vàlid però els seus efectes seran més limitats, i vinculen a les parts únicament els pactes econòmics que s’hagin acordat.

L’EXTINCIÓ DE LES PARELLES DE FET

La regulació legal de les parelles de fet varia en funció de la Comunitat Autònoma. Tanmateix, per regla general, en cas de fills en comú, el procediment a seguir serà el mateix que per les separacions i divorcis.