600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

PERSONES AMB DISCAPACITAT. Revisió de les mesures adoptades d'acord amb la normativa anterior.

Publicat el 7 de febrer de 2022

PERSONES AMB DISCAPACITAT. Revisió de les mesures adoptades d'acord amb la normativa anterior.

Arran de l'entrada en vigor de la nova normativa de suport a les persones amb discapacitat el dia 3 de setembre de 2021, per la qual es modifica íntegrament el marc jurídic de les situacions de discapacitat, tota sentència dictada d'acord amb la normativa anterior ha de ser revisada judicialment per adaptar les mesures adoptades al nou marc normatiu.

Aquesta revisió de les mesures acordades es pot dur a terme sense necessitat d'al·legar, com era necessari fins ara, la concurrència de circumstàncies noves. L'anterior no impedeix, però que es revisin les mesures de suport acordades judicialment al·legant una modificació de les circumstàncies.

Per la revisió de les referides mesures caldrà iniciar un expedient de jurisdicció voluntària i, només en cas que es produís oposició al referit expedient o si aquest no s'hagués pogut resoldre, caldrà instar un procediment declaratiu contenciós.

La nova llei estableix la necessitat de revisar totes i cada una de les situacions anteriors a la seva entrada en vigor que afecten persones que tenen la seva capacitat judicialment modificada. La finalitat és adaptar cada situació als paràmetres de la nova regulació.

En cas que les persones amb discapacitat no instin la revisió de les mesures establertes judicialment abans dels 3 de setembre de 2021 en el termini de 3 anys, és a dir abans de 3 de setembre de 2024, s'haurà d'instar per part del Ministeri Fiscal o pel Jutge d'ofici.

Quan s'insti per part dels afectats la revisió de les mesures, la resolució judicial que resolgui l'expedient s'haurà de dictar en el termini màxim d'un any des de la sol·licitud.

En els casos en què a data 3 de setembre de 2024 no s'hagués iniciat el tràmit judicial de revisió de les mesures, les persones amb discapacitat podran incoar el procediment en qualsevol moment.