600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

L’EMPRESA POT OBLIGAR-ME A AGAFAR VACANCES?

Publicat el 27 de març de 2020

L’emergència sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 ha arribat a afectar a nivell global, no només la salut de la població, sinó el seu estat econòmic-laboral.

Davant la incertesa generalitzada de les empreses, que van adaptant-se a les mesures preventives que van esdevenint, aquestes estan comunicant als seus treballadors/es la obligació de gaudir d’unes “vacances forçoses” com a mesura per pal·liar els greus efectes econòmics que l’actual situació està causant en l’economia de l’empresa.

Davant aquesta realitat, cal saber que no és legal que l’empresari imposi unilateralment als empleats/des un període vacacional forçós, sense que hi hagi acord entre ambdues parts. I és que tal com estableix l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, les dates corresponents als períodes vacacionals seran fixades d’acord amb el previst al conveni col·lectiu, i conegudes pels treballadors/es almenys amb dos mesos d’antelació.

Val a dir que la mateixa antelació opera quan ambdues parts tenen pactat que dels 30 dies naturals de vacances, 15 els escull el treballador/a i els 15 restants queden a elecció de l’empresa.

Pel què, si el calendari de vacances és alterat sense previ acord entre empresari/a i treballador/a, aquest podrà ser impugnat en via judicial per tractar-se d’una il·legalitat.

Tanmateix, convé plantejar què és el que més ens convé, i si això passa per agafar vacances aquests dies d’incertesa i emergència generalitzada, negociar-ho així amb l’empresa, en benefici i interès d’ambdues parts.