600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

FRE A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

Publicat el 12 de juliol de 2018

En els darrers anys han augmentat amb escreix els desnonaments de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, la qual cosa ha alarmat a les Administracions Públiques i les ha empès a fomentar plans d’actuació per atendre aquestes situacions.

Alhora, però, també ha incrementat el fenomen d’ocupació il·legal premeditada, amb finalitat lucrativa, fet que d’igual manera causa un greu perjudici social.

Davant el creixement de la demanda d’accions efectives sobre les ocupacions il·legals, s’ha publicat la recent reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil, que pretén donar una resposta més ràpida i efectiva al problema derivat de l’ocupació il·legal d’habitatges, sense necessitat de recórrer a la via penal.

L'ocupació il·legal es defineix com aquella no consentida ni tolerada, que no és títol d'accés a la possessió d'un habitatge, ni troba empara en el dret constitucional a gaudir d'un habitatge digne.

Amb la finalitat d’agilitzar els tràmits procedimentals tendents a posar punt i final a l’ocupació il·legal, la Llei 5/2018, de 11 de juny, impulsa les següents mesures:

  • La demanda podrà dirigir-se genèricament contra tots els ignorats ocupants de l’habitatge, sens perjudici de la seva notificació a qui en aquell moment es trobi a l’immoble. Es traslladarà un avís als ocupants, extensible a aquells que en el moment de la notificació no s’identifiquin.
  • En la demanda, el demandant pot sol·licitar la recuperació immediata de la possessió de l’habitatge. Dita petició serà tramitada com a “incident” de manera paral·lela al procediment principal.
  • Al moment de l’admissió de la demanda, es requerirà als ocupants perquè en el termini de cinc dies aportin el títol que justifiqui la seva situació possessòria.

De no aportar el títol requerit, el tribunal ordenarà immediatament l’entrega de la possessió de l’immoble a favor del demandant, sempre que el seu dret a posseir hagi quedat del tot acreditat amb la demanda.

  • La mateixa conseqüència es donarà quan el/s demandat/s no contestin a la demanda en el termini legalment previst (10 dies). La sentència, que serà dictada sense més tràmits, podrà ser executada prèvia sol·licitud del demandant, sense necessitat de que transcorri el termini de vint dies (art. 548 LEC).
  • Únicament es preveuen dos motius d’oposició a la demanda: a) Que l’ocupant disposi, i així ho acrediti, de títol en virtut del qual ocupa; b) La falta de títol per part de qui interposa la demanda.
  • Es regula l’obligació de que quan es dicti resolució que acordi el llançament dels subjectes que ocupen il·legalment un habitatge, sigui per la causa que sigui, es comunicarà als serveis socials corresponents, sempre amb el consentiment dels interessats, per tal que en el termini de set dies puguin adoptar les mesures de protecció escaients.

 

En resum, amb aquesta nova via procedimental es pretén disminuir els terminis per a posar fre a l’ocupació il·legal d’habitatges i, d’aquesta manera, poder recuperar la possessió immediata de l’immoble sense esperar a l’acabament del procediment.

Si tens dubtes o necessites algun aclariment, pots contactar amb nosaltres. Segur que et podrem ajudar.

 

Patrícia Martos Torrecillas

BUFET MATAMALA, Advocats