600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

Publicat el 13 de juny de 2021

Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

La Llei 8/2021, de 2 de juny, pretén adequar el nostre ordenament jurídic a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, la qual en el seu article 12 proclama que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions que la resta en tots els aspectes  de la vida, obligant els Estats Part a adoptar les mesures necessàries per al seu exercici.

La present reforma permetrà a les persones amb discapacitat intervenir de manera directa en la presa de decisions que els afecten, amb el suport necessari i proporcional a les seves necessitats concretes, en lloc de substituir-les en l’exercici de la capacitat jurídica, com s’havia fet fins ara.

Aquesta reforma implica modificacions significatives en diverses àrees:

  • Codi Civil. Es tracta de la modificació més extensa, afectant una vintena d’articles al llarg del cos legal i modificant íntegrament els Títols IX, X, XI i XII. Aquests canvis estableixen el nou sistema, el qual es fonamenta en el respecte a la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat. La nova regulació deixa de pivotar entorn de la incapacitació i la modificació de la capacitat, sinó que parteix de la idea que la capacitat és inherent a la persona i no es pot modificar, donant el suport adequat i proporcional a la persona en funció de les seves necessitats.
  • Procés civil. Es substitueixen els processos de modificació de la capacitat previstos al Títol I del Llibre IV de la LEC pels que van dirigits a donar suport a les persones amb discapacitat, donant-se preferència a la via de la jurisdicció voluntària i a facilitar que les persones amb discapacitat puguin intervenir de manera activa en qüestions que les afecten.
  • Jurisdicció voluntària. La reforma introdueix el nou expedient de provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat pels casos en què no existeixi oposició.

També es modifica el procediment de rendició de comptes del tutor (en el cas de menors) o el curador (per a persones amb discapacitat), de tal manera que només serà necessari comparèixer davant del Jutge quan així ho sol·liciti algun interessat, evitant la reiteració de vistes com passava actualment.

Per altra banda, pel que fa a l’expedient d’autorització judicial d’actes d’alienació o gravamen de béns propietat de menors o de persones amb discapacitat, s’estableix que la intervenció d’advocat i procurador només serà preceptiva quan la seva complexitat ho exigeixi o hi hagi interessos contraposats, i no en qualsevol operació que superés els 6.000 euros com fins ara.

  • Llei hipotecària. Es modifiquen els articles relatius a la incapacitació i es suprimeix el llibre d’incapacitats.
  • Registre civil. Les mesures de suport accediran al registre civil com a dades sotmeses al règim de publicitat restringida, a fi de respectar els drets fonamentals, la intimitat i les dades personals de les persones amb discapacitat.
  • Codi penal. Es modifiquen alguns elements relatius a la responsabilitat civil derivada d’il·lícit penal quan aquesta recau sobre una persona que no és l’autora del fet delictiu; i l’adopció de mesures de suport pels casos d’exempció de responsabilitat criminal de persona amb discapacitat.
  • Codi de comerç. S’elimina tota referència a les persones amb discapacitat, ja que la qüestió es regirà pel Codi Civil.
  • També es modifiquen la Llei del Notariat i la Llei 41/2003, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, adaptant la seva regulació al nou paradigma.