600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

DIVORCI. Compensació per la feina de casa.

Publicat el 13 de febrer de 2022

DIVORCI. Compensació per la feina de casa.

En el règim de separació de béns, s'entén que els cònjuges efectuen una contribució conjunta al sosteniment de les càrregues del matrimoni. Contribució que, a falta d'acord, serà proporcional als recursos econòmics de cada cònjuge.

A aquest efecte, la feina de casa computa com a contribució a les càrregues del matrimoni. Quan s'extingeix el règim de separació de béns, generalment per divorci del matrimoni, la feina domèstica desenvolupada durant els anys de matrimoni dona dret a una compensació que establirà el jutge, en cas que aquesta dedicació a la llar fos en exclusiva, és a dir, si no s'ha compaginat amb una feina fora de la llar.

Al respecte, la recent sentència del Tribunal Suprem de 13 de gener de 2022 ha declarat que és desproporcionat no reconèixer aquesta compensació a una esposa per tenir un contracte de treball els últims mesos d'un matrimoni que va durar 18 anys.

L'esposa sol·licitava al seu marit una compensació de 200.000 euros, la qual fou desestimada pels tribunals perquè aquesta els últims 2 anys estigué donada d'alta com a autònoma i com a treballadora per compte d'altri els últims mesos del matrimoni. Indicant que no es donava en aquest cas la condició legal que la contribució a les càrregues del matrimoni hagués estat únicament amb la seva dedicació a la família.

Nogensmenys, el Tribunal Suprem ha considerat desproporcionat no reconèixer la compensació per tenir un contracte de treball els últims mesos d'un matrimoni de 18 anys, sense tenir en compte que el temps que estigué donada d'alta com a autònoma fou perquè es tractava del negoci del marit i que mai va arribar a treballar en el negoci, ja que la finalitat de donar-se d'alta era desgravar-se certes despeses i obtenir els beneficis de cotitzar.

Així doncs, se li reconeix com a compensació una xifra superior a 100.000 euros, en atenció al salari que hagués percebut un treballador de la llar o el salari mínim interprofessional (SMI) durant el temps de duració del matrimoni.