600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

COMPETÈNCIA DESLLEIAL. Aprofitament de l'experiència adquirida en projectes d'investigació previs.

Publicat el 24 de febrer de 2022

COMPETÈNCIA DESLLEIAL. Aprofitament de l'experiència adquirida en projectes d'investigació previs.

La sentència del Tribunal Suprem de 27 de gener de 2022 resol el recurs interposat per una empresa contra una altra per competència deslleial.

La recurrent inicialment havia demandat a una altra empresa reivindicant una patent, per entendre que aquesta era resultat d'un projecte d'investigació que havia dut a terme la primera. El referit projecte d'investigació s'havia desenvolupat sota la direcció d'un professor universitari que posteriorment apareixia com a inventor de la patent desenvolupada per l'empresa demandada.

Els tribunals de primera i segona instància, d'acord amb els informes pericials, van desestimar la demanda. Aquests van entendre que no es va produir cap mena d'apropiació ni ús per part dels demandats dels coneixements tecnològics obtinguts pels projectes d'investigació promoguts per l'empresa demandant.

Finalment, el Tribunal Suprem resol que constitueix una actuació deslleial apropiar-se del resultat d'una investigació duta a terme per una altra empresa. Tanmateix, no es pot entendre com a tal que, un cop finalitzat el projecte d'investigació, el director d'aquest, amb una altra companyia, desenvolupi un altre sistema diferent més exitós fent ús dels coneixements adquirits en el projecte inicial. Indicat que és lògic que aquest, fruit del primer projecte, haurà ampliat i millorat els coneixements que tenia inicialment sobre l'objecte d'investigació.

En conseqüència, el Tribunal Suprem desestima el recurs interposat per l'empresa demandant indicant que no hi ha hagut una apropiació indeguda de l'esforç aliè, sinó un aprofitament lícit de la formació adquirida per part del director arran de la seva participació en el primer grup d'investigació.