600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER A SOL·LICITAR LA MORATÒRIA DEL PAGAMENT DEL LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL

Publicat el 20 de maig de 2020

Com us vam anunciar a través dels canals de comunicació de Bufet Matamala (Facebook: @bufetmatamala; Instagram: @bufet_matamala_advocats), el paquet de mesures socials i econòmiques contemplades pel RDL 11/2020 arrel de la pandèmia del COVID-19 permetia a les persones arrendatàries que trobessin en una situació de vulnerabilitat econòmica, sol·licitar l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament del lloguer del seu habitatge habitual, quan aquest pacte no hagi esdevingut de manera voluntària entre l’arrendatari/a i l’arrendador/a.

El termini previst en el RDL 11/2020 per tal que l’arrendador/a sol·licités aquesta moratòria o ajornament del pagament del lloguer era d’un mes des de l’entrada en vigor de la norma (2/04/2020). Per tant, els arrendataris afectats podien peticionar al seu arrendador/a, fos petit o gran prenedor, l’adopció de les mesures de la moratòria o l’ajornament del pagament del lloguer fins el dia 2 de maig d’enguany.

No obstant, a raó de com ha anat transcorrent la situació excepcional d’estat d’alarma i les seves pròrrogues, aquest termini ha estat ampliat pel Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, en vigor des del dia 30 d’abril de 2020.

La Disposició Final Quarta del RDL 16/2020 modifica els articles 4.1 (quan l’arrendador és gran prenedor) i 8.1 (quan l’arrendador no és gran prenedor) del RDL 11/2020, donant lloc al següent escenari jurídic:

· En el cas d'arrendament d'habitatges subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans, quan l’ inquilí es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda (ajustant-se als paràmetres de l’article 5 del RDL 11/2020), podrà sol·licitar a l'arrendador/a l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei, sense importar el tipus d'arrendador (gran o petit prenedor), doncs en tots dos supòsits el termini queda ampliat.

Per tant, el termini de l'arrendatari per sol·licitar l’ajornament temporal o reducció parcial de la renda que va començar a comptar el 2 d'abril de 2020, acabarà el dia 2 de juliol de 2020.

Patrícia Martos

Advocada