600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

La reclamació del cèntim sanitari

Publicat el 2 de abril del 2014

13.000 milions en concepte de cèntim sanitari

El passat 27 de febrer, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una Sentència en relació a unes preguntes formulades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entorn a la legalitat o no de l’aplicació de l’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), popularment conegut com a “cèntim sanitari”. Aquest impost va estar vigent a tot el territori de l’Estat durant més de deu anys (des de l’1 de gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2012), i els rendiments del qual anaven destinats al finançament de les despeses sanitàries de les Comunitats Autònomes. En aquest sentit, Espanya va recaptar 13.000 milions d’euros entre 2002 i 2011 per aquest concepte.

En la Sentència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara que l’establiment d’aquest impost per l’Estat espanyol és il·legal perquè contravé la Directiva sobre els impostos especials, en la mesura que no compleix una “finalitat específica”. A més a més, no ha limitat en el temps els efectes de la Sentència, per considerar que l’Estat espanyol no ha actuat de bona fe, ja que era coneixedor d’aquesta il·legalitat des de l’any 2000, quan es plantejà un supòsit de fet molt similar. L’any 2001, la Comissió ja havia informat a l’Estat espanyol que aquest impost era contrari a les normes europees i el 2003, amb l’entrada en vigor del referit cèntim sanitari, les Institucions de la Unió Europea van iniciar un procediment d’incompliment contra l’Estat espanyol per infracció de la legalitat europea en relació amb aquest impost.

Per tots aquests motius, el Tribunal considera que en tot moment ha operat coneixement i mala fe en l’aplicació del cèntim sanitari per l’Estat espanyol i que, per tant, s’hauran de retornar als contribuents aquelles quantitats ingressades de forma indeguda des de l’any 2002, amb els interessos de demora i recàrrecs pertinents.

Qui pot reclamar el cèntim sanitari?

Els professionals afectats no són únicament els transportistes, sinó també altres empreses i autònoms que es dediquen al transport (taxistes, companyies d’autobusos, etc.), així com aquelles persones que per la seva activitat requereixen l’ús habitual d’un vehicle i, per tant, d’hidrocarburs (constructores, empreses d’excavacions, autoescoles, etc.).

A més a més, també poden reclamar els particulars que, havent pagat pel subministrament de combustible per al vehicle o bé per a l’ús de la calefacció a la llar, també han abonat el cèntim sanitari.

No obstant això, aquesta via és molt més factible pels empresaris i autònoms, els quals, per l’obligació de guardar les factures dels exercicis tributaris, seran els que podran acreditar la despesa i impacte econòmics que els ha suposat el referit gravamen.

Per aquest motiu, aquells que puguin justificar i acreditar els diners que han desemborsat pel referit cèntim sanitari en els exercicis tributaris des de l’any 2002 fins al 2012, poden reclamar-ne la devolució, tenint en compte que la data límit és el 27 de febrer de 2015, atès que el termini per a reclamar els perjudicis causats per actes contraris al dret de la Unió Europea és d’un any des de què es va dictar la Sentència.

Bufet Matamala Advocats amb despatx obert a Manresa, ha posat en funcionament un equip de professionals per ajudar a tramitar les devolucions dels diners pagats per aquest impost a tots aquells empresaris o professionals que vulguin recuperar els seus diners. I és que, segons manifesta l’advocat Jordi Matamala, es pot reclamar una quantitat aproximada de 4 € per cada 60 litres de gas-oil consumits, i per poder reclamar-ho pràcticament només es necessita les factures acreditatives del consum. A l’efecte s’ha posat a disposició dels afectats el telèfon 938723567, on podreu obtenir tota la informació detallada.

 

Manresa, 2 d’abril de 2014