600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

PUC SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ D’UN PRÉSTEC O CRÈDIT PERSONAL SENSE GARANTIA HIPOTECARIA?

Publicat el 18 de abril del 2020

Davant la situació d’emergència sanitària global causada pel COVID-19, el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, preveu en el seu article 21 la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de préstecs i crèdits sense garantia hipotecaria vigents a l’entrada en vigor d’aquest RDL, sempre i quan estiguin contractats per una persona física que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica, de les contemplades en l’article 16, com a conseqüència del COVID-19.

Dites mesures seran extensibles als fiadors i avaladors del deutor principal que es trobin en la mateixa situació extraordinària.

La suspensió d’aquestes obligacions es podrà sol·licitar fins a un mes després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i tindrà una duració de tres mesos ampliables mitjançant acord del Consell de Ministres, de conformitat amb els articles 23 i 24.3 d’aquest RDL, respectivament. 

Cal tenir present que, durant la vigència d’aquest període, el creditor no podrà exigir el pagament de cap quota, ni tampoc de cap dels conceptes que integrin la mateixa (amortització del capital o pagament d’interessos), segons allò establert per l’article 25 de l’esmentada norma jurídica.

Igualment, i per mentre persisteixi dita suspensió, tampoc es meritaran cap tipus d’interès, ni ordinaris, ni de demora.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Et continuarem assessorant des de casa.