600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

PUC DEMANAR LA SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DE LA MEVA HIPOTECA?

Publicat el 24 de març del 2020

Una altra de les novetats legals esdevingudes a la força i en motiu de la crisis sanitària actual és el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Malgrat les circumstàncies actuals estan afectant de manera global a tota la població, el RDL 8/2020 instaura, entre d’altres, la urgent mesura de poder sol·licitar una suspensió del deute hipotecari dirigida particularment a aquells treballador/es, famílies i col·lectius especialment vulnerables que no puguin fer front al pagament de les quotes de les seves hipoteques.

Aquesta moratòria s’aplica als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca sobre l’habitatge habitual d’aquells subjectes que a conseqüència de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 es trobi en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos a l’article 9 del RDL 8/2020. És a dir, poden demanar la suspensió del pagament de la hipoteca:

Per exemple:

  • Aquell treballador que es quedi sense feina, o sent autònom, experimenti una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda d’un 40% o més de les seves vendes, en cas de que el deutor sigui empresari o professional;

 

  • Aquells que vegin com la seva quota d’hipoteca, més les despeses i subministraments bàsics del domicili, siguin igual o superiors al 35% dels ingressos nets del conjunt de la unitat familiar.

Les sol·licituds per aconseguir la moratòria ja poden presentar-se, i es podran seguir presentant fins passats 15 dies des del cessament de la vigència d’aquesta norma, i comportaran la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat, sense que l’entitat bancaria pugui exigir el pagament de la quota hipotecaria, ni l’amortització del capital o els interessos.

En el mateix sentit ha estat proposada una mesura que en paral·lel a l’adoptada respecte les hipoteques, comporti la suspensió del pagament mensual de les rendes de lloguers, que serà objecte de debat i discussió.

Estarem atents a les novetats legals per tal d’informar-vos i assessorar-vos.