600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

La pensió d’aliments en els casos de guarda compartida.

Publicat el 18 de gener del 2018

La fixació d’un sistema de guarda compartida no impedeix que es fixi una pensió d’aliments a favor dels fills, sempre  i quan existeixi un desequilibri o una desproporció entre els ingressos d’ambdós progenitors, tal com així es preveu en l’article 233-10.3 del Codi Civil de Catalunya, i com la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut.

És a dir, si després de la separació o divorci es produeix un desequilibri econòmic important entre les capacitats econòmiques d’ambdós progenitors, es podrà obligar al progenitor que tingui major capacitat econòmica (sigui el pare o la mare) a pagar una pensió d’aliments a favor del seu fill o fills. Aquesta obligació pretén evitar que es pugui alterar l’estabilitat dels fills en comú.

Ara bé, per fixar-se aquesta pensió d’aliments, sempre s’haurà de respectar el binomi necessitat-possibilitat. Això significa que l’import que es determini per dit concepte ha de guardar proporcionalitat entre les necessitats dels fills i els mitjans econòmics i possibilitats del progenitor que estigui obligat a abonar-la, sense perdre’s de vista que ambdós progenitors estan obligats a contribuir en el sosteniment del seus fills.

Aquesta pensió d’aliments, segons el nostre Tribunal Superior, no tindrà limitació temporal, doncs sempre ha de prevaler l’interès del menor. No obstant, i de la mateixa forma que passa en els supòsits de guarda individual, si es produeix una alteració o modificació en les circumstàncies de la persona obligada a prestar-los, o bé en relació a l’altre progenitor, o persona que hagi de percebre’ls, es podrà sol·licitar la modificació de les mesures acordades en el seu moment (modificació de la quantia de la pensió alimentària, extinció de la pensió d’aliments, canvi en el règim de guarda dels menors), per tal d’adaptar-les a la nova situació actual de les parts.

En conclusió, el fet de que la guarda d’un menor sigui atribuïda de forma compartida entre ambdós progenitors no exonera del pagament d’una pensió d’aliments quan hi hagi una diferència notòria entre els seus ingressos, que pugui comportar un perjudici en el benestar del menor quan estigui en companyia d’aquell progenitor que tingui una menor capacitat econòmica.

En la resta de casos, és a dir, quan la capacitat econòmica dels progenitors sigui similar, cada un d’ells es farà càrrec de les necessitats que pugui tenir el menor quan estigui en la seva companyia (a banda de les pròpies que hagin de satisfer per tenir-los en el seu habitatge), sense necessitat de que s’hagi de contemplar cap pensió d’aliments. 

            Alba Casòliva

            Advocada

- Descarregar fitxer adjunt