600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

LES PERSONES AFECTADES PEL COVID-19 TENEN ALGUNA POSSIBILITAT DE RESCATAR EL SEU PLA DE PENSIONS?

Publicat el 15 de abril del 2020

La disposició addicional vintena del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel què s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front el COVID-19, estableix que aquelles persones beneficiaries de plans de pensions, podran fer efectius els seus drets i disposar dels diners invertits, per tal d’obtenir liquiditat i pal·liar les seves necessitats, durant els sis mesos posteriors a la declaració de l’estat d’alarma, sempre i quan es trobin en alguna de les següents situacions:

  1. En situació legal de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

  1. Ser empresari titular d'establiments, l’obertura dels quals s’hagi vist suspesa com a conseqüència del que estableix l'article 10 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

 

  1. En el cas dels treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària derivada de la propagació del COVID-19.

En qualsevol cas, l’import dels drets consolidats no podrà ser superior als salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’expedient de regulació temporal de desocupació o als ingressos nets que s’hagin deixat de percebre en el cas de cessament de l’activitat.