600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Hi ha delicte en un accident de circulació?

Publicat el 9 de abril del 2018

Amb la reforma introduïda per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal, es va produir un canvi important en relació als accidents de circulació.

La nova llei va comportar la supressió de les faltes, amb la qual cosa, únicament ha quedat regulat i tipificat com a infracció penal els accidents de circulació amb resultat de mort o lesions causades per imprudència greu o menys greu.

En tot cas, la conducta ha d’estar inclosa també en alguna de les infraccions greus o molt greus que estableix el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós sobre la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (articles 76 i 77).

Concretament, es troben tipificats com a delicte als articles 142 i 152 del Codi Penal, on es recullen les conductes que mereixen retret penal, ja sigui perquè s’ha causat la mort o les lesions en la forma indicada en dits preceptes, i sempre i quan concorri imprudència greu o menys greu en la persona del causant de l’accident. En qualsevol de les infraccions penals, caldrà sempre que hi hagi denuncia de persona afectada o dels seus hereus.

Per tant, per concloure si un sinistre derivat de la infracció de la normativa de trànsit pot incloure’s o no a l’esfera penal, caldrà considerar dos elements:

  • El resultat (mort o diferents tipus de lesions), la qual cosa és de determinació objectiva.

 

  • El tipus d’imprudència: si és greu o menys greu.

 

Els llindars entre els diferents tipus d’imprudència no sempre estan clars i són de difícil determinació perquè estan sotmesos a les circumstàncies concretes de cada accident.

Per determinar quan estem davant d’una imprudència lleu (via civil) o d’una imprudència menys greu o greu (via penal) haurem d’analitzar el tipus d’infracció, el resultat, si hi ha o no reiteració d’infracció de les normes objectives de cura o si hi ha concurrència amb delictes de risc.

Si la imprudència és lleu, la via a seguir serà la civil, accionant les accions de reclamació de responsabilitat per aconseguir la reparació integral del dany que hem sofert, és a dir: la compensació econòmica pels dies de baixa mèdica i/o laboral, per les seqüeles que resultin, pels danys materials del vehicle i/o  d’altres béns personals, les despeses suportades i derivades del sinistre com serien les despeses de farmàcia, els desplaçaments per acudir a realitzar tractaments mèdics i de rehabilitació, etc. En definitiva, tots els perjudicis suportats i derivats de l’accident.

Després de la reforma introduïda del Codi Penal, la majoria de successos per accident de circulació són tramitats davant la jurisdicció civil, perquè no es dóna la concordança necessària entre la infracció, la lesió i la seva incardinació conjunta en els preceptes penals citats amb anterioritat per imprudència greu o menys greu.

Consulti’ns.  Analitzarem el seu cas i posarem en valor totes les qüestions i elements que hem exposat i així poder determinar, en cada supòsit, la via a seguir.

 

Anna Pla i Fornós

Advocada