600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

EXISTEIX A DIA D’AVUI ALGUNA MESURA D’APLAÇAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER PYMES I AUTÒNOMS PER MITIGAR ELS EFECTES DEL COVID-19?

Publicat el 20 de abril del 2020

Com a mesura per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 en l’àmbit tributari, el Consell de Ministres ha aprovat un nou Reial Decret Llei, el 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia el termini de presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions d’impostos d’aquells autònoms i pimes que durant l’any 2019 hagin tingut un volum d’operacions no superior als 600.000 Euros.

Concretament, dits obligats tributaris podran aplaçar fins el dia 20 de maig de 2020 la presentació de la declaració trimestral de l’IVA i el pagament fraccionat de l’Impost de Societats, així com de l’IRPF.

Tanmateix, si la forma de pagament escollida és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s’allargarà fins el dia 15 de maig d’enguany.

Per a més informació, pots consultar el següent enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448.