600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

EM PODEN SEGUIR COBRANT LA QUOTA DEL CENTRE ESPORTIU O GIMNÀS MENTRE DURI LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19?

Publicat el 8 de abril del 2020

Davant l’escenari actual de confinament i l’obligat tancament temporal d’instal·lacions esportives mentre aquest es mantingui, l’Agència Catalana del Consum ha volgut aclarir que és el que passa amb el pagament de les quotes dels clubs o entitats esportives amb ànim de lucre. Es poden reclamar els imports pagats pels consumidors si no es presten els serveis pels que es paga?

Doncs bé, atès que els serveis que ofereixen dits centres o entitats s’han deixat de prestar per causa de força major, seguint instruccions estrictes del Govern espanyol, el consumidor o usuari a qui se li hagi girat el rebut té dret a reclamar que li sigui retornada la part proporcional de les quotes en funció del temps que el servei s’hagi vist afectat pel tancament i no hagi estat prestat. Si al cessar l’estat d’alarma no es pot reprendre el servei pel que el consumidor ha pagat (en cas de contractació de cursos concrets la pràctica dels quals no es reubiqui o d’altres), aquest/a tindrà dret a reclamar la totalitat dels imports abonats.

Si ambdues parts hi estan d’acord, es pot optar per altres serveis alternatius que no comportin la devolució dels imports ja abonats per l’usuari, com per exemple oferir descomptes o serveis addicionals (ampliació d’horaris, etc.).

En cas que l’empresa es negui i no respecti els drets del consumidor, l’Agència Catalana de Consum recomana plasmar la disconformitat de l’usuari per escrit a través d’un full oficial de reclamacions, correu electrònic dirigit a l’empresa, entre d’altres. Transcorregut un mes des de la queixa, si no s’ha arribat a un acord o l’empresa no ha contestat a la queixa del consumidor, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana del Consum.

Sens perjudici de l’anterior, l’Agència Catalana del Consum apel·la als consumidors a demanar la devolució dels imports pagats durant el confinament en aquests casos d’absoluta i estricte necessitat, sempre que les condicions de les entitats i empreses siguin ajustades i raonables, valorant també l’impacte econòmic i social que està comportant l’actual situació d’excepcionalitat en la que ens trobem, mai abans experimentada amb aquesta magnitud.