600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

COM EVITAR O ATENUAR LA RESPONSABILITAT PENAL DE LA SEVA EMPRESA: novetats legislatives

Publicat el 3 de juliol del 2015

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de Març ha efectuat la modificació del Codi Penal més rellevant des de la seva aprovació l’any 1995.

Volem fer especial incís a la modificació introduïda respecte la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

L’anterior reforma del Codi Penal de l’any 2010 va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques per aquells delictes que poguessin cometre els seus empleats.

L’actual reforma introdueix una major concreció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i estableix mitjans d’exoneració o atenuació de la responsabilitat. A tal efecte, es modifica l’article 31 bis i s’incorporen els nous articles 31 ter, quarter i quinquies.

La responsabilitat penal de les persones jurídiques, en el cas de delictes que poguessin cometre els seus empleats (tals com delictes contra la Hisenda Pública o Seguretat Social, delictes de blanqueig de capitals, revelació de secrets, estafa, insolvències punibles, delictes informàtics, contractació il·legal de treballadors, delictes contra la seguretat dels treballadors, delictes contra el medi ambient, delictes de corrupció i altres) es limita als supòsits en què l’incompliment del deure de vigilància tingui un caràcter greu.

Però la gran novetat de la reforma és la possibilitat d’exonerar de responsabilitat penal a la persona jurídica, o almenys atenuar-la.

Aquesta exoneració o atenuació requerirà el compliment de les següent condicions: a) que s’hagin adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió ; b)que la supervisió del funcionament i compliment del model de prevenció s’hagi confiat a un òrgan autònom respecte l’òrgan d’administració i la persona jurídica; c) que els empleats hagin comès el delicte eludint fraudulentament el pla de prevenció de la persona jurídica; d) que no s’hagi supervisat a l’òrgan de control.

Fem un apunt respecte les persones jurídiques de petites dimensions (pimes): les funcions de supervisió i control podran ser assumides directament pel propi òrgan d’administració en qualsevol dels sistemes previstos en la Llei de Societats de Capital (administrador únic, solidaris, mancomunats o consell d’administració), sense necessitat de designar un òrgan independent amb funcions d’auditoria per la prevenció de delictes.

En definitiva, per evitar responsabilitat penal és necessari que les empreses implantin un pla de prevenció de delictes  i sistemes de control i vigilància del seu compliment (intern o extern en funció de les dimensions de l’empresa), així com, que els empleats rebin la deguda formació i s’inverteixin els mitjans idonis per prevenir o reduir la comissió de delictes.

Contacti amb nosaltres i l’assessorarem per implantar un pla de prevenció de delictes adequat a la seva activitat empresarial.

 

Anna Pla i Fornós

Advocada